PRIMOPREDAJA

Primopredaja pomeni izročitev in prevzem blaga, poslov, dokumentacije ali nepremičnine, ob kateri se običajno sestavi primopredajni zapisnik.

Pogosto primopredajo dojemamo kot nepotrebni formalni postopek, pa temu še zdaleč ni tako. Prav tako ne gre primopredajnega zapisnika kar tako podpisati.

primopredaja polovanja

PRIMOPREDAJA POSLOV

Primopredaja poslov je ključna za uspešno nadaljevanje poslovanja, kadar pride do menjave lastnikov, poslovodstva v družbi in vodilnih kadrov, pri čemer je izvedena primopredaja tako v interesu oseb, ki odhajajo in oseb, ki prihajajo.

S kvalitetno primopredajo in primopredajnim zapisnikom zagotovite obvladovanje tveganj, kontinuiteto dela in hitrejši prevzem poslovanja.

PRIMOPREDAJA NEPREMIČNIN

Primopredaja nepremičnin je pogosto ključna za dokončanje pravnega posla in prenos pravic na nepremičnini. Primopredajni zapisnik igra pomembno vlogo pri grajanju napak in uveljavljanju odgovornosti.

nepremicnina
primopredaja nepremicnin
premicnina

PRIMOPREDAJA PREMIČNIN

Pri primopredaji premičnin je potrebno biti pozoren na stanje premičnine ob prevzemu, že ob primopredaji opozoriti na morebitne napake in zahtevati njihovo odpravo, saj smo sicer lahko prekludirani pri uveljavljanju svojih pravic.

NAMEN PRIMOPREDAJE

je namreč ugotoviti dejansko stanje blaga, poslov, dokumentacije ali nepremičnine v danem časovnem trenutku. Ob primopredaji je pravi trenutek, da se opozori na napake, ki ste jih opazili ob pregledu stanja blaga, poslov, dokumentacije ali nepremičnine.  

V kolikor boste primopredajni postopek zaupali strokovnjakom, vas bodo ti opozorili, na kaj morate biti pozorni v postopku primopredaje, kaj je potrebno vključiti v primopredajni zapisnik, na katere napake je potrebno opozoriti. Strokovnjaki vam bodo ob izdelavi primopredajnega zapisnika podali tudi strokovne nasvete, priporočila in opozorila za odpravo morebitno ugotovljenih napak. 

Zakaj je pomembna izvedba primopredajnega postopka in sestava primopredajnega zapisnika?

Več o primopredajnem zapisniku si lahko preberete TUKAJ >>>>>

V prvi vrsti se primopredaja izvede zaradi obvladovanja tveganj, s katerim se sicer utegne soočiti tako stranka, ki izroča določeno blago, posle, dokumentacijo ali nepremičnine, kot tudi stranka, ki prevzema tako izročene stvari.

Prilagojeno potrebam

Dogovorimo se o načinu izvedbe in obsegu.

Zaupnost

Pred izvedbo postopka primopredaje izvajalci podpišemo sporazum o nerazkrivanju podatkov.

Teamsko delo

Zagotavljamo teamsko delo in sodelovanje skozi cel postopek primopredaje.

Poročanje

Med postopkom in na koncu skrbimo za redno komuniciranje o ugotovitvah

Hitro & Učinkovito

Smo specializirani, zato bomo postopek izvedli hitro in učinkovito.

Prijava na BREZPLAČNI POSVET

Prosim počakajte....

HVALA, DA STE SE PRIJAVILI. KONTAKTIRALI VAS BOMO V NAJKRAJŠEM ČASU.

SKUPINA NR.

Kaj lahko pričakujete od “Posveta” in sodelovanja z nami ? 

  • Na skupnem posvetu vas bomo seznanili s potekom primopredaje,
  • predstavili vam bomo prednosti izvedene neodvisne primopredaje z naše strani,
  • pregledali bomo vzorec primopredajnega zapisnika,
  • v primeru vašega zanimanja bomo določili cilje, potek in poročanje.

Vaših podatkov ne bomo delili z nikomer.  Uporabljeni bodo le za namen posveta.

O pomembnosti kakovostne izvedbe primopredaje in sestave primopredajnega zapisnika, ki v sodnih postopkih pogosto služi kot dokaz za presojo dejanskega stanja, priča tudi naslednja sodna praksa:

VSL sodba I Cpg 467/99: »S tem, ko je tožena stranka kot naročnik del podpisala primopredajni zapisnik, v katerem je potrdila, da so vse napake odpravljene, tožeča stranka kot izvajalec del ni več odgovorna za napake, ki so bile prvotno notificirane.«

VSL sodba II Cp 2729/2016: »Napaka zastajanja vode je bila ustrezno grajana ne glede na to, da je bila navedena v primopredajni zapisnik pod točko razno. Tožnik (prodajalec) odstopanja v dogovorjeni površini stanovanja ne more odpraviti na račun višjega korekcijskega faktorja za (delno) pokrito teraso, ki pogodbeno ni bila dogovorjena, s katero kupec torej ni soglašal.«

Sodba III Ips 157/2009: »Primopredajni zapisnik lahko podpiše širši krog oseb in ne le tisti, ki so sicer pooblaščeni za sklepanje pravnih poslov v imenu in za račun pravne osebe.«

VSC sodba in sklep Cpg 350/2012: »Sodišče prve stopnje nadalje kot odločilno in v škodo tožeče stranke v zvezi z ravnanjem tožeče stranke šteje dejstvo, da tožeča stranka ni predložila primopredajnega zapisnika o stanju vrnjenih predmetov leasinga ob njihovem odvzemu (prav: ob vrnitvi) in razloguje, da bi bilo dokazno breme o stanju vrnjenih predmetov leasinga na tožeči stranki.

Sodišče prve stopnje meni, da bi tožeča stranka morala ob odvzemu predmetov leasinga sestaviti primopredajni zapisnik, čeprav ji to Splošni pogoji pogodb o finančnem leasingu (v nadaljevanju: Splošni pogoji) ne nalagajo, ker to od nje zahteva načelo skrbnosti dobrega strokovnjaka.«

VSL sklep I Cp 1540/93: »Res obstojata dve listini, obe imata naslov zapisnik o primopredaji in kvalitetnem pregledu stanovanja. En zapisnik datira z dne 22.10.1992, drug zapisnik pa z dne 8.12.1992. Sodišče prve stopnje se ni ukvarjalo z vprašanjem, kdaj je tožnik prejel ključe od stanovanja, šele v odgovoru na pritožbo tožnik zatrjuje, da je ključe od stanovanja prejel 8.12.1992, kar bi sledilo tudi iz vsebine zapisnika, ki je datiran s tem datumom.

Vendar je razvidno, da je tudi v zapisniku o predaji stanovanja z dne 22.10.1992 na tretji strani nekakšen dodatek, kjer naj bi bilo tudi nekaj napisanega o ključih, vendar je fotokopija tega zapisnika tako slaba, da se vsebina tega dodatka ne da prebrati. Ker je utemeljenost zahtevka odvisna od dejanskega prevzema stanovanja, bo moralo sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku predvsem razčistiti, kdaj je tožnik dejansko stanovanje prevzel v svojo posest, z drugimi besedami povedano, kdaj so mu bili izročeni ključi od stanovanja.

V spis bo potrebno predložiti original zapisnika z dne 22.10.1992, kjer bo jasno razvidno, kakšna je vsebina dodatka, kajti v tem zapisniku je res nekaj pisanega tudi o ključih, edino to se da razbrati iz fotokopije, drugega pa ne. Ko bo sodišče prve stopnje razpolagalo z originalom listin, bo lahko ugotovilo, kdaj je dejansko prišlo do izročitve stanovanja, od tega pa je odvisno, ali je tožnik še opravičen do plačila razlike pogodbene kazni ali ne.«

VSC Sklep Cpg 169/2017: »Sodišče je pri presojanju navedene okoliščine zmotno ugotovilo dejansko stanje, saj ni upoštevalo vseh dokazov, ki se nanašajo na prenos lastninske pravice med toženo stranko in M. D., prav tako pa je zmotno uporabilo materialno pravo, saj ni upoštevalo možnosti prenosa lastninske pravice na podlagi 60. člena SPZ (simbolična izročitev). Kot pojasni pritožba med pravdnima strankama namreč ni bilo sporno, da je bila sprva lastnik opreme družba V. d.d. (sedaj v stečaju) in da je ta družba to opremo prodala toženi stranki, slednja pa je isto opremo na podlagi Kupoprodajne pogodbe DM 1/2011 z dne 15. 3. 2011, prodala M. D. , ki je nato opremo prodal tožeči stranki. M. D. oprema na njegov sedež poslovanja sicer fizično ni bila nikoli predana v posest, je pa M. D., ko je bil zaslišan kot priča, izpovedal, da je za opremo s strani tožene stranke prejel primopredajni zapisnik in jo nato oddal nazaj v najem toženi stranki.

Tako sodišče prve stopnje v ponovnem sojenju sploh ni upoštevalo izpovedi M. D., da mu je bil izročen primopredajni zapisnik, kot tudi samega primopredajnega zapisnika, ki je bil predložen kot sestavni del kupoprodajne pogodbe s tožnikom, in da se izročitev premičnine v skladu z drugim odstavkom 60. člena SPZ šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine, na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino, kot tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela, ali pa z izločitvijo ali drugačno označitvijo stvari, ki pomeni njeno izročitev. V navedenem zapisniku so posamezne premičnine natančno označene in so posamezni predmeti natančno identificirani, ta seznam pa je M. D. ob primopredaji izročila tožena stranka.

Da sta pogodbeni stranki imeli namen, da se lastninska pravica prenese z izročitvijo primopredajnega zapisnika, izhaja tudi iz same kupoprodajne pogodbe, glede na to, daje v 2. členu pogodbe dogovorjeno, da se prevzem izvrši takoj in se pregled in prevzem opreme zapisniško evidentira. Z zapisniškim evidentiranjem, torej s sestavo primopredajnega zapisnika, je prešla lastninska pravica iz tožene stranke na M. D.«

<script type=”text/javascript” src=”https://static.mailerlite.com/data/webforms/746158/j6q4k4.js?v5″></script>

SKUPINA NR

NEVIJA d.o.o.

RISOLGO s.p.     Tel: 031-419-834