Občine

Svetujemo, da se ob prenehanju mandata dosedanjemu županu in ob nastopu mandata novega župana opravi strokovna primopredaja in sestavi primopredajni zapisnik, saj takšna primopredaja omogoči seznanitev z dejanskim stanjem v občini, na podlagi česar župan lahko racionalneje, hitreje in kvalitetnejše sprejema odločitve.

Primopredajni zapisnik mora med drugim vsebovati podatke o nerealiziranih sklepih občinskega sveta, podatke o nerealiziranih priporočilih nadzornega obora in notranjih revizij, podatke o predaji arhiva oziroma o oddaji gradiva arhivu, podatke o zadolženosti občine in podrobnosti o sklenjenih kreditnih pogodbah, podatke o javnih zavodih, ki jih je ustanovila občina…

Občinam svetujemo izvedbo primopredajnega postopka tudi ob menjavi poslovodstev v javnih podjetjih oziroma javnih zavodih, kjer je prav tako pomembno, da ne prihaja do motenj poslovanja in je razjasnitev dejanskega stanja ob menjavi poslovodstva, ključna za nadaljnje uspešno poslovanje javnega podjetja oziroma javnega zavoda.